ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

GDShop behelst :

G & D Construct bv, Dreefvelden 44 te 2860 Sint-Katelijne Waver, BE0465 565 455.

Sabi Metal bv, Dreefvelden 44 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, BE0899 584 136.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Onze algemene voorwaarden zijn consulteerbaar via de internetsite van de webshop.
 2. Ze zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webwinkel
 3. Wij leveren enkel in België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 4. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 5. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, worden ze uitdrukkelijk vermeld op de orderbevestiging.

Artikel 3 – Ons Aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Bancontact en overschrijving. Bij afhaling van je bestelling in ons magazijn kan je kiezen uit bancontact of cash. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: bezorging op je gekozen adres of afhalen in ons magazijn. Als laatste stap aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop ‘Bestelling plaatsen’. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 15 dagen vanaf de levering of, bij diensten, het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Dit meldt je ons zo snel mogelijk, in ieder geval nog voor het terugzenden.
 2. Onbeschadigde en ongebruikte producten kan je dan, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden, terugsturen. Binnen de week nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald, of met een andere betaalwijze zo je hiermee instemt.
 3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 4. Tijdens de eerste 15 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 5. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier. Soms halen we je product op, als dit zo is laten we je dat weten in de ontvangstbevestiging van je retourmelding.
 6. Sommige producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, bijvoorbeeld indien ze voor jouw op maat gemaakt zijn of als het duidelijk is dat je ze gebruikt hebt. Ook als je het zegel hebt verbroken van audio-, video-opnamen en/of computersoftware, kan je ze niet meer terugsturen.
 7. Dienstenovereenkomsten zijn na volledige uitvoering van de dienst uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 5 – De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.
 3. Verzending is meestal kosteloos. Voor sommige zendingen rekenen we wel verzendkosten. In dat geval melden we dit altijd voordat je aankoop definitief is.

Artikel 6 – Betaling

 1. Wij kunnen bij online bestellingen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 2. Bij afhaling van je bestelling in ons magazijn kan je kiezen uit bancontact of cash.
 3. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens via beveiligde verbinding over internet verstuurd.

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 2. We zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 3. We zullen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 4. Onze verzendingen gebeuren tot het moment van bezorging aan jou of een door jou aangewezen vertegenwoordiger steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan tijdens het verzenden. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 15 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 5. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst ervan.
 6. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9 – Overmacht

 1. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.
 2. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@gdconstruct.be, telefoonnummer 015 32 26 53 of per brief gericht aan: G & D Construct bv, Dreefvelden 44 te 2860 Sint-Katelijne-Waver. We doen er alles aan om je klacht binnen de 3 werkdagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr.